چگونه سایت اپن کارت خود را به هاست دیگر منتقل کنیم

انتقال به هاست جدید برای جابه حایی و انتقال فروشگاه اپن کارت خود به هاست جدید که سادگی خاص خود را دارد، به ترتیب مراحل پایین را انجام دهید. تمامی…